Oferta

W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

 • udzielamy porad prawnych i konsultacji,
 • sporządzamy opinie prawne,
 • opracowujemy i weryfikujemy umowy, pisma, regulaminy,
 • reprezentujemy klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym przed Sądem Najwyższym

* Spory sądowe i arbitrażowe

Kancelaria pomaga w prowadzeniu sporów, zarówno przed sądami powszechnymi (czyli państwowymi), jak i w ramach sądownictwa polubownego (arbitraż).

Zapewniamy zastępstwo procesowe w sprawach rozpoznawanych nie tylko w wydziałach cywilnych sądów, lecz także w wydziałach pracy, rodzinnych, ksiąg wieczystych oraz gospodarczych, w tym rejestrowych (KRS) i do spraw upadłościowych i naprawczych.

* Prawo pracy

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. 

 • doradzamy w sprawach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • prowadzimy sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • pomagamy przed sądem w sprawach o zapłatę wynagrodzenia - także za nadgodziny lub innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
 • udzielamy porad w sprawach o dyskryminację, mobbing,
 • świadczymy pomoc prawną w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy i innych.
 • sporządzamy regulaminy pracy, wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, umowy o pracę oraz inną dokumentację związaną z prawem pracy,
 • udzielamy pomocy przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
 • zapewniamy reprezentację przed Państwową Inspekcją Pracy i w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
 • udzielamy wsparcia w ustalaniu systemów i rozkładów czasu pracy, a także przy tworzeniu mechanizmów motywacyjnych (np. zasad premiowania),
 • przygotowujemy i negocjujemy kontrakty menadżerskie oraz umowy o zakazie konkurencji,
 • prowadzimy doradztwo w zakresie zgodności działań pracodawcy z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi, a także dotyczącymi ochrony danych osobowych.

* Prawo handowe i gospodarcze

Prowadzimy  kompleksową obsługę prawną spółek, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, fundacji lub innych jednostek, od ich utworzenia, przez bieżące kontakty gospodarcze, po ewentualną likwidację lub upadłość.

W zakresie prawa spółek m.in.:
 • przygotowujemy umowy spółek, statuty, akty założycielskie, regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne,
 • obsługujemy organy spółek: walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze i zarządy,
 • sporządzamy kompleksową dokumentację korporacyjną począwszy od pełnomocnictw, uchwał i protokołów, a kończąc na wnioskach do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • pomagamy w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw.
W zakresie inwestycji i umów m.in.:
 • prowadzimy obsługę inwestycji kapitałowych, w tym: nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, nabywanie i zbywanie mienia, połączeń, podziałów, przekształceń, koncentracji, restrukturyzacji, prywatyzacji,
 • doradzamy w zakresie kontraktów handlowych, standardowych i niestandardowych umów, w tym: porozumień pomiędzy wspólnikami, umów zbywania lub nabywania udziałów,
 • sporządzamy lub opiniujemy projekty umów, jak również wspieramy podczas negocjacji umów.
W pozostałym zakresie m.in.:
 • sporządzamy opinie prawne, memoranda, przeglądy i analizy (due diligence),
 • reprezentujemy w sporach sądowych, w szczególności gospodarczych oraz przed organami administracji,
 • sporządzamy pisma procesowe w sprawach gospodarczych, w tym m.in. pozwy o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników,
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

W przypadku wątpliwości do zakresu świadczonych przez Kancelarię Usług proszę o kontakt pod numerem telefonu:

tel.: +48 512 471 657
fax.: +48 22 379 03 97
e-mail: akaras.kancelaria@gazeta.pl